Oor Gromar Privaatskool

WAAROM CVO (Christelike Volkseie Onderwys)?
“Beloof u plegtig en is dit u voorneme om hierdie kind, van wie u die vader en / of moeder is, as hy tot sy verstand gekom het, in hierdie leer na u vermoe te onderrig en te laat onderrig?”
Verbondsouer, as u antwoord op die doopbelofte “ja” was, het u ‘n gelofte voor die Here afgelê
“ Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste.” ( Ps. 50:14 )
CVO-Gromar Landbou Akademie bied aan u as verbondsouer die geleentheid om die gelofte ten volle na e kom en u kinders in die gereformeerde geloofsfeer te laat onderrig, sodat hulle die Drie-enige God, Vader ,Seun en Heilige Gees met hulle hele hart en siel en met al hulle krag kan liefhê en God se Woord in hulle hart kan bewaar. ( Deut. 6:5-9 )
Daarom is Christelike Volkseie Onderwys :
• Onderwys binne verbondsverband
• Onderwys binne volksverband
• Onderwys gegrondves op die Christelike lewens- en wereldbeskouiing van die Afrikanervolk.
• Die tyd waarin ons kinders leef, stel baie hoe eise aan hulle geloof en aan hulle kennis, kundigheid en vaardigheid.
• Daar is ‘n sataniese aanslag ( Ef. 6, Opb. 12 en 13 ) om die Afrikanervolk te vernietig deur die doelbewuste afwatering van sy fundament en sy Christelike-beginsel raamwerk. As die viand daarin sou slag om een geslag kinders te vervreem van hul geloof en volkskultuur-erfenis, het hulle in hul doel geslaag.
• Die bestaande openbare onderwysbedeling bied nie meer suiwer CVO nie en alles daarbinne dui daarop dat verwereldliking en daling van standaarde aan die orde van die dag is.


WAT IS DIE BCVO SE GELOOFGRONDSLAG?
CVO-Gromar is in 1997 gestig en resorteer onder die oorkoepelende sambreel-liggaam van die Beweging vir Christelike Volkseie Onderwys.
CVO is gegrondves in die Calvinistiese Protestantse (gereformeerde) geloof wat onder andere op die volgende geloofswaarhede berus:
1.  Die soewereiniteit van God Drie-enig, die koningskap van Jesus Christus en die lig van Gods Woord word erken in alle terreine van die skepping en vir die hele lewe van die mens.
2.  Dat God ‘n ewige genadeverbond met sy kinders oprig waarin Hy vir hulle God sal wees en wat eis dat hulle Hom sal gehoorsaam.
3.  Dat die drie Formuliere van Eenheid ‘n vertolking en uitleg van die Woord van God is in ooreenstemming met die Woord en dus betroubaar is.
4.  Dat menslike verbande ( soos kerk, gesin, skool, volk en staat ) elkeen ‘n Godbepaalde eie selfstandigheid en struktuur het, en elkeen sy eie Godopgelegde sin, verantwoordelikheid, bestemming en roeping het.

WAT IS DIE BESONDERE VOLKSGRONDSLAG VAN DIE BCVO?
• Volkseie onderwys duiop volksgebonde en kultuurgebonde onderwys.
• God het in sy Raadsplan beskik dat die Afrikaner-Boerevolk in sy geskiedenis , kultuur en tradisies uit ‘n Calvinistiese / Protestantse lewens- en wereldbeskouiing ontstaan en gegroei het.
• CVO-Gromar dra hierdie betrokke lewens- en wereldbeskouiing in die opvoeding oor, sodat daar by ons kinders ‘n liefde gekweek word vir hierdie besondere Christelike Volkseie geskiedenis.
• Daarom is Moedertaalonderrig (Afrikaans) en Volksgeskiedenis vir ons net so ononderhandelbaar as Bybelonderrig. Geen kind kan weet waarheen hy op pad is, as hy nie weet waar hy vandaan kom nie.
WAAR ELKE KIND VOLGENS ‘N CHRISTELIKE VOLKSEIE LEWENS- EN WERELDBESKOUIING VOORBEREI WORD VIR DIE TOEKOMS!

CVO Gromar:

Soms word die naam van ‘n skool gekoppel aan ‘n persoon, gebeurtenis of provinsie. Soms word name gekombineer en word landelike eienskappe as riglyn gebruik. Die naam CVO Gromar Privaatskool, met die leuse WERK, GLO en WEN, kombineer egter byna al bogenoemde aspekte. As jy met jou rekenaarmuis, ontdek in 1963, deur die skool se geskiedenis reis, sal jy sien dat Loskopdam ‘n groot rol in die omgewing van die skool speel. Sedert 1997, met die stigting van die skool, het Loskopdam se damwal van 497m ‘n prominente riglyn verskaf vir die skool se dryfkrag na goeie waardes, deeglike beplanning en ‘n stewige fundament, gebou op trotse Afrikanerskap. Net soos elk van die 2427.7 kubieke meter van die dam se water kosbaar is vir die ontwikkeling van die omgewing en die uitbouing van landbou in die Loskopvallei, is elkeen van die 211 leerlinge in CVO Gromar Privaatskool kosbaar vir die toekoms van ons land en Afrikanervolk.

 

In die boek op die skoolwapen van CVO Gromar Privaatskool verskyn die skoollied, wat net soos die 3 geloftes in die Suid-Afrikaner se geskiedenis die belangrike elemente van die skool se wese belig. Reeds voor rand en sent die pond en pennie in 1961 vervang het, het Afrikaner-harte in die Loskopvallei gehunker na opregte Christelike onderrig in Volksverband, waar kinders ware trots en toewyding aan hul volk se voortbestaan en ontwikkeling kan aanleer. Hierdie sienswyse het vinnig versprei en soos stikstof in die atmosfeer die belangrikste komponent van elke gesprek geword. Getrou aan die Afrikanerwaardes van eerbied aan God se Woord, en net soos Paulus bereid was om in Kengrieë selfs sy hare af te sny in eerbied aan die Almagtige Vader, het CVO Gromar Privaatskool verrys as baken waar enige Afrikanerkind deur die oë van Christenskap en Volkseie trots kan voorberei vir ‘n toekoms in ‘n diverse Suid-Afrika waar sekulariteit hoogty vier.

Al is diamante reeds in 1867 ontdek, is hierdie diamant-skool in die Loskopvallei sedert 1997 die Alfa, Beta en Gamma van dit wat kosbaar is vir ons volk en die sinvolle voortbestaan van ons mense.

 

Mag hierdie skool steeds die hoofrol bly speel in die lewe van die Afrikanermense in Loskopvallei. Mag elkeen wat met CVO Gromar Privaatskool deel, ervaar dat God getrou is en steeds elke dag voorsien vir die wat die moeite doen om Sy aangesig aan te roep