Beleide

 

GEDRAGSKODE VIR LEERLINGE VAN CVO SKOLE

 

 

 

 1. Hoekom reëls?

 

Reëls bestaan by CVO Gromar tot eer van God Drie-enig waarin die goeie orde, veiligheid en geluk van almal belangrik geag word.  Die skoolreëls wil kwaliteit onderrig en leer ondersteun in elke klaskamer en almal se veiligheid verseker. Die CVO skole se gedrag word gedryf deur Christelike waardes gebaseer op die Bybel as Woord van God. Bybelse waardes is onder andere: liefde, vrede, vriendelikheid, getrouheid en selfbeheersing Gal 5:22-26. Leerlinge met Christelike waardes wil hulle gedra uit geloofsoortuiging en nie uit ‘vrees’ vir straf nie.

 

Gedrag is ‘n opvoedingstaak waarin verbondsouers as primêre opvoeders ‘n wesenlike rol speel. Die skool is aanvullende opvoeders en poog om deur opvoedkundige gesprekke en dissiplinêre stappe aanvaarbare gedrag by almal te bevorder. Waar onaanvaarbare gedrag voorkom is dit ouers en onderwysers se plig om in te gryp met die doel om op te voed tot eer van God en nie om te verneder en afbrekend te wees nie. Christelike opvoeding het ten doel om op te bou, vergifnis te vra en reg te stel.

 

Onderstaande reëls moet saam met vlakke 1 tot 3 oortredings gelees word. Vlakke 1 tot 3 gedragsbriewe is ingesluit in hierdie gedragskode.

 

 1. 2.         Reëls t.o.v. voorkoms en gedrag:

 

2.1       Die voorgeskrewe skooldrag word gedra veral om ons respek en lojaliteit te wys tydens:

 

2.1.1    Amptelike skooldae en tydens eksamens.

 

2.1.2    Amptelike (formele) skoolfunksies na skoolure.

 

2.1.3    Sportgeleenthede vir deelnemers en toeskouers (tensy anders gereël deur die             Skoolbestuur).

 

2.1.4    Amptelike verteenwoordiging van die skool by openbare funksies (bv. tydens,                            kransleggings, Junior Stadsraad, ens.)

 

2.1.5    Interne en dissiplinêre verhore.

 

2.2       Die skooldrag by formele aandfunksies by die skool.

 

2.3       Skooldrag moet altyd skoon en netjies wees.

 

2.4       Skoolskoene moet altyd skoon en gepoleer wees.

 

2.5       Die voorgeskrewe reëls t.o.v. haarstyl moet te alle tye nougeset nagekom word.

 

2.6       Om te wys dat ons mekaar respekteer en omgee, groet ons almal elke dag vriendelik en opreg.

 

2.7       Ons respekteer ons meerderes (onderwysers, ouers,  seniors en besoekers) deur goeie maniere toe te pas, bv. te groet, deure oop te maak, te wag by  deure en ingange en personeel eerste te laat stap.

 

2.8       Ons praat te alle tye op ‘n bedagsame wyse en voer opdragte stiptelik en volledig uit na die beste van ons vermoëns.

 

2.9       Ons streef daarna om ons taal suiwer te hou en ons gebruik nie kru taal nie (ons is wat ons dink en praat).

 

2.10     Ons mag nie iemand anders se eiendom beskadig of neem nie.

 

2.11     Ons tree altyd binne en buite die skoolterrein op as ware ambassadeurs van ons skool, m.a.w. ons drag en gedrag is altyd onverbeterlik en prysenswaardig.

 

2.12     Ons toon respek deur nie neerhalend of kwetsend van ‘n ander leerling of van enige personeellid te praat of te skryf nie.

 

2.13     Elektroniese kommunikasie moet versigtig gebruik word en moet getuig van respek en goeie smaak teenoor medeleerlinge, personeel of enige ander persoon.

 

2.14     Geen oorfone of soortgelyke apparaat word tydens onderrig en klaswisselling gebruik nie.

 

2.15     Ons sien te alle tye om na ons eie veiligheid en ander se veiligheid, aangesien geborgenheid of om veilig te voel, ‘n basiese behoefte van alle mense is.

 

2.16     Almal neem kennis en weerhou hulle van alle vlak 1 (geelbrief), vlak 2 (rooibrief) en vlak 3 (bloubrief) oortredings.

 

3.         Skooldag:  (Liefde, vrede, vriendelikheid, selfbeheersing en getrouheid)

 

3.1       Almal moet teen 06:50 by die skool wees en 06:55 by die voogklas aanmeld.

 

3.2       Almal wissel flink tussen periodes en seuns hou hande uit die sakke. 

 

3.4       Sodra die interkom aangaan, sit ons doodstil en bly ons doodstil en luister na die afkondigings.

 

3.5       Tydens pouses:

 

3.5.1     mag geen leerling sonder toesig in die klaskamers wees nie.

 

3.5.2     mag niemand op die stoepe/gange hardloop nie. Hou ander se veiligheid altyd in      gedagte.

 

3.5.3     mag niemand in die fietsloods of op enige ander verbode terrein wees nie.                  (Verwys na terreinplan vir verbode terreine).

 

3.6       Niemand mag die skoolterrein verlaat sonder toestemming van die Departementshoofde/Skoolhoof nie.

 

Toestemming word tydens voogperiode gereël. Ouers / voogde sal die skool skriftelik in kennis stel en kontakbesonderhede in die verskoningsbrief verskaf.

 

3.7       Indien jy vir ‘n toets of eksamen afwesig is, moet ‘n doktersertifikaat ‘n dag daarna ingehandig word.

 

3.8       Niemand mag van die skool wegbly sonder ‘n wettige verskoning nie.  Die eerste dag na afwesigheid moet ‘n leerling ‘n skriftelike verskoning deur sy of haar ouer by die voogonderwyser indien.

 

3.9       Mediese en fisio-afsprake moet na skool gereël word.

 

3.10     Die skool moet vroegtydig in kennis gestel word van afsprake vir leerling- en bestuurderslisensies. Geen afsprake kan gedurende eksamens aanvaar word nie.

 

3.11     Tydens toets- en eksamensessies geld die eksamenreëls soos aan die leerlinge voorgehou. Eerlikheid is ‘n belangrike waarde, veral tydens toetse en eksamens.

 

3.12     Geen onnodige rondlopery word gedurende periodes toegelaat nie. Leerlinge mag slegs die toilette besoek indien dit werklik nodig is en met die nodige toestemming.

 

3.13     Toilette moet te alle tye skoon en netjies agtergelaat word, niemand draal of kuier in toilette nie.

 

3.14     Geen leerling mag gedurende periodes by die snoepie wees nie.

 

3.15     Geen selfone mag gedurende periodes uitgehaal en/of gebruik word nie (slegs wannneer benodig word as deel van ‘n les soos deur die onderwyser bepaal). Indien ouers ‘n dringende boodskap by ‘n leerling moet kry, moet dit deur die kantoor gekommunikeer word sodat die skool bewus is indien daar ‘n krisis is.

 

3.16     Geen harde musiek of onnodige lawaai word tydens pouses toegelaat nie.

 

3.17     Enige vorm van teistering, afpersing, boelie of viktimisasie is onaanvaarbaar en streng optrede sal volg.

 

3.18     Geen bakleiery word by die skool toegelaat nie, geskille word uitgepraat of aangemeld by personeel.

 

4.         Skoolwerk:  (Getrouheid en selfbeheersing)

 

4.1       Ons akademiese werk, wat insluit huiswerk, take, leerwerk vir toetse en eksamen is belangrike om ons deeglik toe te rus vir verdere studies en ons toekomstige loopbaan.

 

4.2.      Huiswerk moet pligsgetrou in die skooldagboek / huiswerkboek aangeteken en netjies gedoen word.

 

4.4       Eerlikheid is ‘n belangrike waarde en geld veral wanneer ons akademiese werk as ons eie werk lewer en            inhandig. Dit geld ook vir werk wat as taak of opdrag ingedien word.

 

4.5       Ouers en ander helpers kan ons met advies bedien, maar nie werk namens ons voltooi nie.

 

4.6       Alle skoolhandboeke moet so gou moontlik na uitreiking netjies en stewig met plastiek oorgetrek word.  Handboeke mag nie bekrap of verniel word nie (Die leerling kan gevra word om die prys van ‘n vernielde handboek te verhaal).

 

4.7       Skrifte is ons trots, netjies oorgetrek en geen bladsye word daaruit geskeur nie.

 

4.8       Skriftelike werk getuig van goeie gehalte en netheid.

 

4.9       Oneerlikheid in take, opdragte, toetse en of eksamen is onaanvaarbaar en oortreders ontvang nul vir betrokke vraestel of opdrag.

 

 5.      Skoolgebou en terrein:  (Selfbeheersing)

 

5.1       Toegang tot die skool is beperk tot die amptelike ingang van die skool.

 

5.2       Niemand mag oor die heining van die skool klim nie.

 

5.3       Geen leerling mag in die personeelkamer en afrolkamer van die skool kom sonder toesig of toestemming nie.

 

5.4       Geen rommelstrooiing. Gebruik die aangewese asdromme.

 

5.5       Geen boom, plant of bedding op die skoolterrein word beskadig nie. Indien veranderinge aangebring moet word, byvoorbeeld in beddings, moet die nodige toestemming verkry word.

 

5.6       Geen klaskamerdeur word oopgeforseer of toegeklap nie.

  

5.7       Geen skoolbank word bekrap of enigsins beskadig nie.

 

5.8       Klasversierings word hoegenaamd nie aangeraak of beskadig nie.

 

5.9       Geen ryery op skoolstoele nie. Pas skoolmeubels en toerusting te alle tye op.

 

5.10     Geen klippe of dergelike gevaarlike voorwerpe word op die skoolterrein rondgegooi nie.

 

5.11     Balspele word slegs op sportvelde of aangewese terreine toegelaat en só gespeel dat ander leerlinge nie daardeur in gevaar gestel word nie.

 

5.12     Niemand verwyder of beskadig foto’s, advertensies en kennisgewings op die vertoonborde nie.

 

5.13     Skade veroorsaak aan eiendom sal vir die betrokke leerling en sy ouers se rekening wees.

 

5.14     Leerlinge wat na skool wag vir vervoer, mag nie in die geboue rondloop of sit nie. Leerlinge wag by die toegewysde klaskamer of terrein.

 

5.15     Indien ‘n venster gebreek word, word die koste van die herstel van die leerling en sy ouers verhaal.

 

6.      Buitemuurse aktiwiteite:  (Sport en Kultuur – liefde en getrouheid)

  

6.1       Massadeelname en betrokkenheid, hetsy as deelnemer of as toeskouer, is hoe getrouheid gewys word.

 

6.2       Stiptelike aanmelding vir oefeninge en byeenkomste/wedstryde is ‘n vereiste waarmee ons getrouheid demonstreer.

 

6.3       Goeie sportmangees op die veld/baan, pawiljoen en langs die veld/baan is ons styl.  Onthou, ons wen en verloor in beskeidenheid.

 

6.4       Waar van toepassing, moet die voorgeskrewe skoolsportdrag te alle tye volledig gedra word – en onthou altyd ‘n onberispelike voorkoms.

 

6.5       Waar ons van busvervoer gebruik maak, moet die gedrag só wees dat die busbestuurder ons altyd graag weer sal wil vervoer.

 

6.6       Tydens en na sport en ander byeenkomste is dit elke leerling se plig om die terrein/sportvelde skoon te hou/maak.

 

6.7       Wanneer ander skole en of besoekers ons skool besoek, laat ons hulle welkom en tuis voel deur vriendelik te groet en te vra of ons hulle kan help, indien dit lyk of hulle na iets of iemand soek.

 

7.         Sosiale geleenthede:   (Liefde, selfbeheersing):

 

7.1       Sosiale geleenthede kan geskep word vir leerlinge om sosiaal te wees en te kuier saam met maats.

 

7.2       Die drag is informeel, maar netjies en sindelik.  Onthou, dit bly nog altyd ‘n skoolfunksie.                

 

7.3       Geen wangedrag sal tydens sosiale byeenkomste toegelaat word nie.

 

7.4       Tydens sosiale funksies word leerlinge slegs toegelaat in die aangewyse plek soos die skoolsaal.

 

7.5       Die saal of lokaal mag nie bemors word nie en almal is, onder leiding van die leiers, verantwoordelik vir die opruiming van die saal of lokaal as die funksie verby is.

 

7.6       Geen leerling mag by die skool of in skooldrag buite die skool rook nie, hetsy gedurende skooltyd of tydens enige skoolfunksie.

 

7.7       Geen alkohol / tabak / dwelms of soortgelyke onwettige middels mag tydens sosiale funksies of enige ander tyd op die skoolterrein gebruik of besit word nie.

 

7.8       Geen leerling mag tydens skoolure of skoolaktiwiteite onder die invloed van alkohol of enige dwelmmiddel wees nie.

 

7.9       Daar word van leerlinge verwag om enige ongeruimdheid soos die gebruik van   alkohol of dwelms, waarvan hulle bewus is by skoolpersoneel aan te meld.

  

8.         Gedrag soos omskryf in vlak 1-geelbrief, vlak 2 -rooibrief, vlak 3 –bloubrief:

  

8.1       Oortredings soos omskryf op vlakke 1 tot 3 word gesien as wangedrag en in stryd met die skool se Christelike waardes.

 

8.2       Herhaaldelike oortredings na waarskuwings word deur die skool in ‘n ernstige lig gesien en gepaste dissiplinêre stappe sal geneem word.

 

9.         Moontlike sanksies (strawwe) vir oortreding van skoolreëls:

Die doel met straf is om die leerling die erns van die oortreding te laat besef en om geleentheid te kry om verkeerde optredes reg te stel. Die straf moet ook die leerling ontmoedig om betrokke te raak by ongeruimdhede wat hom of haarself en die skool in ‘n verleentheid kan stel. Die hoofdoel met enige dissiplinêre ingryping is om negatiewe gedrag na positiewe gedrag te verander. Dit behels onder meer dat leerlinge ‘regte’ gedrag geleer word. Die volgende sanksies kan deur die skool oorweeg word, solank die sanksie in ooreenstemming is met die oortreding:

 

9.1       Verpligte bywoning van beradingsessies deur die skool se personeel of spesiale persoon wat vir die doel aangewys word.

 

9.2       Verpligte bywoning van ‘n buite-pasiënte rehabilitasieprogram soos bepaal deur die skool se personeel in oorleg met die ouers. Kostes is vir die rekening van die skuldige leerling se ouers.

 

9.3       Die skryf van ‘n navorsingstuk oor enige gepaste onderwerp.

 

9.4       Die skryf van ‘n A4-bladsy of twee oor die skool se Christelike waardes en wat in die toekoms van die leerling verwag kan word.

 

9.5       Die leer van die skool se reëls en die skryf van ‘n toets daaroor.

 

9.6       Gemeenskapsdiens tydens skoolfunksies en of pouses anders as die normale selfwerksaamheidsaktiwiteite soos die skoonmaak van ‘n groter gedeelte van die geboue en terrein, grassny, ens..

 

9.7       Aanmeld vir gemeenskapdiens na skoolure soos ooreengekom met die ouers van die oortreder.

 

9.8       Leerlinge word pouses ingeperk tot ‘n spesifieke area van die skoolterrein en spesifieke aktiwiteite.

 

9.9       Die bywoon van strafklasse gedurende Vrydae-middae vir een en ‘n halwe uur. Ouers moet vervoerreëlings hierby aanpas.

 

9.10     Leerling verbeur die voorreg om gedurende eksamen bloktyd te kry.

 

9.11     Leerling verbeur voorregte soos die bywoon van skoolfunksies, uitstappies, toere of sportdae.

 

9.12     Leerling sal nie ‘n getuigskrif van die skool ontvang nie.

 

9.13     Leerling kan gediskwalifiseer word vir enige leiersposisies by die skool.

 

9.14     Leerling sal ‘n gedragsverslag (perioderegister) byhou wat elke periode deur onderwyser geteken moet word en saans deur die ouers.

 

9.15     Leerlinge sal enige skade aan ander se eiendom op eie koste vervang of laat regmaak.

 

9.16     Leerlinge word verbied om ‘n selfoon of ander apparate by die skool te hê vir ‘n tydperk soos bepaal deur die skoolhoof.

 

9.17     Leerlinge wat gereeld en langdurig afwesig is, kan gederegistreer word of herregistrasie kan geweier word. Daar kan ook van leerlinge verwag word om hulle jaar te herhaal.

 

9.18     Oortreders kan gedurende die skooldag huis toe gestuur word, totdat die versekering skriftelik deur ouers gegee is dat hul kind se gedrag sal verbeter en remediërende stappe deur die ouers in plek gestel is.

 

9.19     Leerlinge kan intern gedurende skooltyd van sekere periodes geskors word vir solank die skoolhoof dit bepaal.

 

9.20     Leerlinge kan vir ‘n tydperk van tot 7 skooldae uit die skool geskors word.

 

9.21     Permanente skorsing kan na ‘n dissiplinêre verhoor by die Opvoedingsraad aanbeveel word wat finaal daaroor sal besluit nadat die skuldige saam met sy ouers aangehoor is.

 

10.       Dissiplinêre stelsel:

10.1    Dissipline: 

Die dissiplinêre prosedure is gebaseer op ‘n stelsel wat neerkom op die aantal oortredings wat verdienstelike en wangedrag erken. Dit onderskei tussen geringer en meer ernstige wangedrag en laat leerlinge die gevolge van wangedrag besef, maar andersyds moedig dit ook verdienstelike gedrag aan. Leerlinge wat skoolreëls en waardes oortree, word deeglik mondeling en daarna skriftelik gewaarsku met dissiplinêre stappe wat volg. Met ernstige konflik word gebruik gemaak van ‘herstellende geregtigheid’ vergaderings wat alle betrokke partye bymekaar bring om beter gedrag te leer en om die geleentheid te kry om sake reg te stel. Die strafbriewe en verdienstelike briewe maak voorsiening vir die volgende:

 

Verdienstebrief:  (Groenbrief)

  

Positiewe verdienstepunte word toegeken vir positiewe en verdienstelike gedrag waarna leerlinge kwartaalliks erkenning ontvang tydens ‘n saalopening.

  

Akademiese laksheid:   (Witbrief)

 

Akademiese laksheid soos huiswerk nie voltooi nie, word afsonderlik van wangedrag hanteer en word op die witbrief geregisteer en lei tot dissiplinêre gespekke waarby ouers betrek word. Herhaalde oortredings kan lei tot ‘n volgende dissiplinêre stap.

 

Vlak 1 oortredings:   (Geelbrief)  

Minder ernstige gevalle van wangedrag ontvang eers mondelinge waarskuwings en daarna geelbriewe wat lei tot strafklas, dissiplinêre gesprekke en tugverhore.

 

Vlak 2 oortredings:   (Rooibrief)

Ernstiger gevalle van wangedrag ontvang na ‘n mondelinge waarskuwing en gesprek ‘n rooibrief wat lei tot strafklas, dissiplinêre gesprekke en dissiplinêre verhore. 

 

Vlak 3 oortredings:   (Bloubrief)

Enstiger gevalle van wangedrag ontvang ‘n bloubrief en direkte optrede deur die skool se dissiplinêre komitee, wat lede van die Opvoedingsraad kan insluit. Die meeste van hierdie oortredings lei tot ‘n ‘skriftelike ooreenkoms’, dissiplinêre verhoor en of ‘n ‘herstellende geregtigheid’ vergadering.

 

10.2    LEERLINGLEIERS:

Dissiplinêre stappe word hanteer in terme van die skool se gedragskode en die leerlingleiers se gedragskode. Leerlingleiers wat oortree kan hul status as leiers verloor.

  

10.3     OPVOLGAKSIE – STRAFKLAS:

Strafklas:  Woensdae en of Vrydae: Na skool vir 1½ uur

Leerlinge en hulle ouers sal skriftelik kennis ontvang om strafklas te sit volgens die voorgeskrewe prosedure. Leerlinge moet vir strafklas aanmeld met sy huiswerk of leerwerk. Voorkoms moet onberispelik wees. Leerlinge moet huiswerk of klaswerk voltooi andersins skoolreëls uitskryf en bewys daarvan lewer aan die einde van die sessie om die sessie te laat geld. Leerlinge mag slegs water drink tydens strafklas.

      Let Wel:

 • Tugbriewe mag slegs deur die betrokke onderwyser wat dit gegee het gekanselleer word.
 • Indien strafklas nie sonder ‘n verskoning bygewoon word nie, is die leerling onderworpe aan verdere dissiplinêre optrede wat die onderwyser in samewerking met die hoof sal hanteer.
 • Dissiplinêre verhore en of herstellende geregtigheidvergaderings word gehou na 3 strafklasse.
 • ‘n Leerling mag slegs  TWEE KEER ‘n jaar uitstel kry vir ‘n strafklas. Dit sluit verskoning vir sportwedstryde, -oefeninge en -byeenkomste in.

 

10.4    SKORSING EN UITSETTING:

Behoudens toepaslike wetgewing kan ‘n skool, na ‘n regverdige verhoor, ‘n leerling skors van bywoning van die skool:

 

*          As korrektiewe maatreël vir ‘n tydperk van nie langer as sewe skooldae nie;

 

*          In afwagting van ‘n beslissing deur die skool se Opvoedingsraad.

 

10.5     KRIMINELE AANKLAGTE:

Die regsproses verhinder nie die skoolhoof en/of die Opvoedingsraad om ook kriminele aanklagte by die SAPD teen enige leerling te lê nie. Nieteenstaande die feit dat kriminele aanklagte deur ‘n leerling self, deur ‘n ouer of ander persoon teen ‘n leerling gelê kan word, kan die regsproses en skooltugmaatreëls steeds voortgaan.

 

10.6     VERBEURING VAN VOORREGTE:

Die skool het die reg om sekere voorregte van leerlinge te ontneem as uitslag van ‘n  ‘ooreenkoms’ tussen die leerling saam met sy ouers / voog of ‘n dissiplinêre verhoor.

Voorbeeld van voorregte wat ontneem kan word is:  Leierskapposisies, bloktyd, matriekafskeid, getuigskrifte, sportbyeenkomste, sosiale funksies, uitstappies, deelname aan sport en kultuur of enige geleentheid waar die skool verteenwoordig word.

 

10.7    PROSEDURE VIR UITTEKEN:

Indien die leerling uitgeteken moet word vir dringende sake, moet hy/sy in VOOGPERIODE na sy/haar voogonderwyser gaan sodat die adjunkhoof/ hoof toestemming kan verleen en daarby teken.  Die skriftelike versoek moet deur die ouer geteken wees met ‘n geldige rede waarom die leerling die terrein dringend moet verlaat.  Daarna word die skriftelike toestemming aan die ontvangsdame by die algemene kantoor voorgehou.  Die leerling se naam, rede en tyd van vertrek word op ‘n register aangedui. Die ouers meld by die kantoor aan waarna die ontvangsdame die leerling sal roep. Ouers teken die register voor vertrek.

Indien iemand anders as die ouers of wettige voog ‘n leerling moet oplaai, moet die ouers dit ook skriftelik aandui in die geskrewe versoek. Die persoon moet dan namens die leerling uitteken.

 

STRAF

Leerlinge wat die terrein met of sonder die medewete van die ouer verlaat, maar sonder die medewete en toestemming van die adjunkhoof / hoof, sal onderworpe wees aan streng dissiplinêre stappe.

 

10.8     PROSEDURE MET AFWESIGHEDE TYDENS TOETSE OF EKSAMENS: 

Voorskrifte vir geldige afwesighede:

 

 1. Siekte – ‘n geldige mediese sertifikaat moet ingehandig word;
 2. Menslikheidsredes – ‘n geldige bewys moet ingehandig word soos ‘n begrafnisbrief of bewys van belangrike afsprake soos om in die hof te verskyn.

Versuim om op te daag vir ‘n toets of eksamen, lei daartoe dat die leerling ‘n 0-punt vir die vraestel ontvang. Dieselfde geld as ‘n leerling versuim om ‘n taak of werkopdrag in te handig. Vakansiereëlings of enige ander sosiale of feesgeleentheid is nie geldige redes vir afwesighede van toetse en of eksamens nie. Indien ‘n leerling met ‘n geldige rede afwesig is tydens ‘n kwartaaltoets soos geskeduleer op die toetsrooster, moet die toets ingehaal word op soos ooreengekom met die betrokke onderwyser. Indien ‘n leerling nie ‘n toets of eksamen kan skryf nie, moet ‘n doktersertifikaat vir afwesigheid ingedien word. Die ouer / voog moet die skool die oggend van die toets of eksamen kontak. Reëlings vir ‘n sieketoets of –eksamen is die verantwoordelikheid van die leerling saam met sy of haar ouers. 

Sieketoets:  

Reëlings moet met die vakonderwyser getref word op die eerste dag wat die leerling terug is by die skool. 

Die leerling kan sy punte vir die toets, eksamen, taak of werkopdrag verbeur indien die regte prosedure – soos hier uiteengesit - nie gevolg word nie.

 

10.9     AFWESIGHEID VAN SKOOL:

Om binne die bepalings van onderwysregulasies te bly, word die volgende reëls bepaal t.o.v. skoolbywoning:

 •  ‘n Leerling is verplig om op elke skooldag die skool by te woon, tensy spesiale toestemming deur die hoof gegee is.
 • Om aanwesig gemerk te word,  moet ‘n leerling ten minste tot pouse gedurende ‘n skooldag by die skool wees.
 • Indien ‘n leerling nie in die voogklas kan wees nie (om watter rede ook al), is dit sy/haar verantwoordelikheid om seker te maak hy/sy op die spesifieke dag aanwesig gemerk word.
 • Indien ‘n leerling vir ‘n periode langer as twee dae afwesig is,  moet ‘n doktersertifikaat op die eerste skooldag na sy/haar afwesigheid ingehandig word. Dieselfde geld vir ʼn leerling wat op ʼn Vrydag of Maandag afwesig is.
 • Indien ‘n leerling langer as drie skooldae afwesig is sonder dat die skool deur ouers/voogde gekontak is en/of ‘n doktersertifikaat ingegee is, sal die hoof gespreek moet word ten einde toekomstige afwesighede te verhoed.
 • Indien ‘n leerling vir ‘n periode langer as 10 aaneenlopende skooldae afwesig is sonder ‘n aanvaarbare verskoning, kan die leerling gederegistreer word en nie langer as ‘n leerling van die skool beskou word nie.
 • Indien ‘n leerling meer as 10% (ongeveer 20) skooldae in ‘n jaar afwesig is, is die leerling onderworpe aan dissiplinêre stappe en aanmelding by die Opvoedingsraad.  Die skool mag op aanbeveling van die Opvoedingsraad  weier dat die leerling die eksamen aan die einde van die jaar aflê en of registreer as  ‘n leerling vir die daaropvolgende jaar. Die skool mag ook vereis dat ʼn leerling die betrokke jaar herhaal.
 • Die neem van vakansie in skooltyd is onaanvaarbaar en kan die leerling voorregte verbeur soos die aflê van toetse en evaluerings wat in die tydperk van die afwesigheid afgelê/afgeneem is, met ernstige benadeling van punte. Die skool is onder geen verpligting om ʼn toets of evaluering te skeduleer nie. Dieselfde geld indien leerlinge sondermeer ʼn naweek verleng.

 

10.10    SIEKEKAMER:

Die siekekamer word gebruik deur leerlinge wat siek voel en verwys is deur ‘n onderwyser terwyl daar vir ouers of voogde gewag word. Die onderwyser stel die ontvangsdame in kennis wat die ouers sal skakel. Die siek leerling mag ook nie van maats vergesel wees nie.

 

10.11     OORTREDINGS IN DIE SKOOLKOSHUIS: 

Koshuisinwoners kan uit die koshuis geskors word ingevolge die koshuis se reëls en regulasies. Indien ‘n koshuisleerling vanuit die skool geskors word, sal so ‘n koshuisleerling ook vanuit die koshuis geskors wees. ‘n Leerling mag uit ‘n koshuis geskors word, sonder om uit die skool geskors te word.

 

10.12     VOORSKRIFTE OOR SKOOLDRAG EN VOORKOMS:

 

10.12.1            LEWERANSIERS:         Slegs Don Juan, Groblersdal

 

10.12.2            VOORSKRIFTE VIR VOORKOMS VAN LEERLINGE:

Dit is ‘n voorreg om ons skooldrag te dra en ‘n netjiese voorkoms is ‘n tradisie van ons skool.  Eenvormigheid en netheid dra ‘n positiewe beeld uit en kweek trots by elke leerling en ondersteuners.

Klere drag kan op die ons web werf verkry word.  

 

STRAF:  (vir somer-en wintersdrag)

Leerling sal 3 dae gegun word om die korrekte skooldrag aan te skaf indien dit verkeerd is, of in die geval van ‘n te kort rok of romp. Die leerling sal ‘n strafbrief ontvang ooreenkomstig die oortreding(s).

 

Dogters:  Hare:

Hare moet te alle tye natuurlik lyk. Uitheemse haarstyle of onnatuurlike modegrille word nie toegelaat nie.

 

STRAF: 

Die leerling se ouer sal geskakel word om die leerling by die skool te kom haal.  Die leerling sal slegs toegelaat word om terug te kom sodra die hare korrek is.

Hare moet deurgaans skoon, netjies en versorg wees.  Hare mag nie in die oë hang nie en moet, as dit nodig is, uit die gesig weggesteek word 

Kuiwe wat lank genoeg is om vasgesteek te word, moet vasgesteek word en mag net aan die wenkbroue raak, maar nie oorhang nie (bokant en langsaan). ‘n Dogter met kort hare se wenkbroue moet sigbaar wees.

Hare wat lank genoeg is om vasgebind te word, d.w.s. kraaglengte en langer, moet netjies op die kop vasgebind word in een of twee poniesterte of vlegsels.  Dit kan gedoen word d.m.v. standaardrekkies (en/of die kleur van die skooldrag / wit linte – maksimum 2cm breed) en/of met eenvoudige, swart, bruin, wit haarknippies. 

Alicebands (Haarbande) mag wit, swart of navy wees. Geen bykomstighede word toegelaat nie.

Geen koorde of kettings word toegelaat nie.

Slegs netjiese bollas word toegelaat. Hare moet netjies op die kop vasgebind wees.

STRAF: 

Verkeerde bykomstighede sal opgevolg word met die opdrag om onmiddellik afgehaal te word. Die leerling sal ‘n strafbrief ontvang ooreenkomstig die oortreding(s).

Dogters:  Algemene sake:

Naels

Moet skoon en versorg wees.  Wanneer daar na die handpalms gekyk word, mag die naels nie bo die vingertoppe sigbaar wees nie.  Slegs kleurlose, deurskynende naelpolitoer word toegelaat.  Gelakte (geverfde) toonnaels is onaanvaarbaar op die sportveld.  ‘n Franse manikuur word nie toegelaat nie.  Geen kunsmatige naelverlengings word toegelaat nie.  Dit mag onder geen omstandighede as verskoning gebruik word waarom naels nie geknip kan word nie. Geen toestemming vir gemanikuurde naels sal verleen word vir spesiale geleenthede nie.

 

Grimering: 

 1. Ook geen grimeertatoeëring of vals wimpers nie. 

Juwele: 

Slegs seëlringe word toegelaat, kettings, armbande (ook die rubberbandjies) of hangertjies word nie toegelaat nie. Medies-noodsaaklike armbandjies word wel toegelaat.  Geen tong- of neusringe (juwele) word toegelaat nie.

Horlosies: 

Slegs silwer, goue, swart, wit, bruin bandjies word toegelaat.  Geen dekoratiewe horlosies nie.

Oorbelle:  

Een standaard goue of silwer oorringetjie of goue of silwer knoppie-oorbel, wat slegs in die onderste gaatjie in die oorlel gedra word (maksimum grootte van ringetjie: 12mm in deursnit, maksimum grootte van knoppie:  5 mm). Die agterste toestel mag nie sigbaar wees nie.

Tatoeëering: 

Geen sigbare tatoeërmerke of “piercings” word toegelaat nie.  Dit geld tydens skool- en skoolverwante geleenthede. 

STRAF:

Verkeerde bykomstighede sal opgevolg word met die opdrag om dit onmiddellik te verwyder.

In die geval van grimering 

Die leerling sal dit onmiddellik moet verwyder.  Skoonmaakmiddels is beskikbaar by die die algemene kantoor. 

In die geval van lang naels

Die leerling sal dit onmiddellik moet sny.  Naelknippertjies is beskikbaar by die algemene kantoor.  Die leerling sal ‘n strafbrief ontvang ooreenkomstig die oortreding(s).

In die geval van tatoeërmerke: 

Sal die leerling nooit voorkomsinspeksie slaag nie, wat sal lei tot strafklas en tugverhoor.

Seuns Klere drag:


Seuns se klere darg kan op die web werf verkry word

STRAF

Leerling sal 3 dae gegun word om die korrekte skooldrag aan te skaf.  Verkeerde bykomstighede sal opgevolg word met die opdrag om dit onmiddelik te verwyder.  Die leerling sal ‘n strafbrief ontvang ooreenkomstig die oortreding(s). 

Seuns:  Hare, baard en algemene voorkom 

Hare moet skoon, kort en versorg voorkom. Hare moet op die haarlyn gesny wees en skoon om die ore. Hare mag nie aan die hempkraag raak nie.

Hare moet volgens ‘n aanvaarbare styl gesny word. Geen ‘mullets’, ‘mowhawks’, ‘steps’ of soortgelyke ‘snaakse’ style sal toegelaat word nie. Hare word volgens die tradisionele styl gesny. Wanneer hare kort gedra word is ‘n nr 4 knipper die norm.  Die hare mag nie aan die ore raak nie en die kuif mag nie langer as die wenkbroue wees nie.

Wangbaarde mag nie onderkant die middel van die oorgaatjie groei nie.

Snorre en baard (ook stoppelbaard) word nie toegelaat nie.  Seuns moet daagliks skeer.

Hare moet te alle tye natuurlik lyk, uitheemse haarstyle of modegiere word nie toegelaat nie.

Seuns mag nie grimering dra nie.

Slegs wit, swart of die kleure ooreenkomstig die skooldrag handskoene word in die winter toegelaat.

Tatoeëring:     Geen sigbare tatoeëermerke of “piercings” word toegelaat                         nie.

STRAF: 

Die leerling sal een dag gegun word om sy hare te sny.  Hy sal in die skool toegelaat word mits die hare volgens die skoolreëls gesny is, of die leerling sal die geleentheid gegun word  om hare dadelik in skooltyd te sny.  In die geval van gekleurde hare of weiering / uitstel om hare te sny, sal die leerling se ouer(s) onmiddellik geskakel word om die leerling te kom haal en hy sal weer by die skool toegelaat word as die haarkleur of –lengte / styl volgens die skoolreëls is.  In die geval van ‘n baard of te lang wangbaard, sal hy onmiddellik moet gaan skeer.  Skeergoed is beskikbaar by die algemene kantoor. Die voorgeskrewe dissiplinêre proses sal begin word met die uitreik van ‘n strafbrief. In die geval van tatoeërmerke, sal die leerling nooit ‘n  voorkoms-inspeksie slaag nie, wat sal lei tot strafklas en/of ‘n dissiplinêre verhoor.

Seuns:  Algemene sake

                        Naels:

 

                      Skoon, kort en netjies.

 

Juwele:

Geen ringe, ringetjies, knoppies of enige dergelike juwele in enige deel van die liggaam, kettings of armbande (ook rubberbandjies) word toegelaat nie. Medies-noodsaaklike armbandjies word wel toegelaat.

Horlosies: 

Slegs silwer, goue, swart, wit of bruin  bandjies word toegelaat – maksimum 3 cm. Geen dekoratiewe horlosies nie.

STRAF:

Verkeerde bykomstighede sal opgevolg word met die opdrag om dit onmiddellik te verwyder.  Die voorgeskrewe dissiplinêre proses sal begin met die uitreik van ‘n strafbrief.

 

10.12.3            VOORKOMS TYDENS EKSAMEN: 

Alle skoolreëls geld tydens eksamentyd.  Leerlinge se gedrag, skooldrag en oorkoms moet tot op die laaste dag van die kwartaal of tot op die laaste dag van hul eksamen (ook in die geval van matrieks) volgens die skoolreëls wees.

STRAF: 

Leerlinge wat nie in eksamentyd binne die skoolreëls optree nie, sal NIE IN DIE EKSAMEN- LOKAAL TOEGELAAT WORD NIE.  In geval van ‘n oortreding wat onmiddellik reggestel kan word, soos juwele, grimering of bykomstighede, sal die leerling na die regstelling toegelaat word om te skryf. In die geval van ‘n oortreding wat nie onmiddellik reggestel kan word nie, soos lang of gekleurde hare of verkeerde skoolklere en skoene, sal ouers geskakel word om die leerling te kom haal.  Die leerling sal toegelaat word om met die eksamen voort te gaan slegs wanneer hy of sy korrek volgens die skoolreëls is.

11.       SPORT- EN KULTUURDRAG:

Deelnemers en toeskouers word die volgende tydens byeenkomste toegelaat 

Skooldrag

Skoolsweetpak met sporttekkies en kouse 

Sportdrag

Al die reëls soos vir 'n gewone skooldag geld – let op na hare, grimering, ens.

LET WEL:    Die dra van ander sweetpakke na sportbyeenkomste word nie toegelaat                            nie.

12.       DRAG VIR UITSTAPPIES:

Volledige skooldrag tydens uitstappies of soos die die hoof bepaal.

Informele uitstappies – kan leerlinge informele klere dra maar altyd sindelik en netjies

 

13.       SOSIALE GELEENTHEDE BY DIE SKOOL OF GELEENTHEDE WAAR

 

            INFORMELE DRAG GEDRA MAG WORD:

Kleredrag moet netjies en sinlik wees.

Geen buitengewone stywe klere, lae halse, te kort rompe of kortbroeke, ens. sal toegelaat word nie.

Haarstyle moet steeds netjies wees.

Geen uitspattige juwele sal toegelaat word nie.  

VERDIENSTELIKE GEDRAG  (GROENBRIEF)

 

LEERLING SE NAAM EN VAN:

                                                                                TOEGEKEN DEUR:

GRAAD EN KLAS:

                                                                                 DATUM:

AKADEMIE

WIE

ERKEN-NING

DIENSLEWERING

WIE

ERKEN-NING

Deelname aan ekspo’s

Organiseerder

3

Lid van die Leerlingraad

Hoof van aktiwiteit

5

Deelname aan spelathon

Organiseerder

3

Deelname aan leierskapkampe

Hoof van aktiwiteit

3

Deelname aan skryfkompetisies

Organiseerder

2

Deelname aan skoolfunksies

      Hoof van aktiwiteit

2

Deelname aan prestige-kompetisies

Organiseerder

2

Lid van klankspan

Hoof van aktiwiteit

2

Deelname aan Olimpiade

Vakhoof

1

Hulp: Klas / Sport / Kultuur (1-3 uur)

Onderwyser

1

Deelname aan debat

Vakhoof

3

Hulp: Klas / Sport / Kultuur (3-8 uur)

Onderwyser

2

Deelname aan redenaars

Vakhoof

3

Hulp:  Terrein en skoonmaak

Onderwyser

2

Deelname aan spesiale kompetisies

Onderwyser

2

Hulp: Herwinning vir kwartaal.

Onderwyser

2

Deelname aan prestige-kunsuitstalling

Onderwyser

2

ALGEMEEN

WIE

ERKEN-NING

Deelname aan Eisteddfod

Onderwyser

3

Uitleef van skool se Christelike waardes: liefde, vrede, vriendelikheid, getrouheid, selfbeheersing

Onderwyser

3

SPORT EN KULTUUR

WIE

ERKENNING

Verlore goedere / geld in gegee

Onderwyser

2

Deelname aan sport / kultuur aktiwiteite

 

Spesifiseer: ___________________

Afrigter/ Organiseerder

5 – 8

Aanmelding van negatiewe gedrag van ander leerlinge, bv. diefstal, oneerlikheid, vandalisme

Graadhoof

2

 

Deelname as toeskouer by belangrike byeenkomste soos versoek

Graadhoof / Organiseerder

1

 

Ander:

Onderwyser / graadhoof / bestuur

1 - 3

 

 

 

 

 

 

 

HANDTEKENING VAN LEERLING:________________________________     

 

 

 

HANDTEKENING VAN ONDERWYSER /  ORGANISEERDER:__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDIENSTELIKE GEDRAG EN AANSPORING – GROENBRIEF

TOEKENNING VAN PUNTE

ADMINISTRATIEWE PROSES

KOMMUNIKASIE

OPTREDE

Leerling word aangemeld vir ‘n verdienstelike item op die groenbrief en punt word toegeken.

 • Onderwyser voltooi groenbrief
 • Punte word op ‘n register aangeteken
 • Onderwyser vermeld optrede mondelings aan leerling
 • Onderwyser
   

Leerling word aangemeld vir ‘n verdienstelike items op die groenbrief vanaf 15 punte.

 • Leerling kwalifseer vir ‘n Brons balkie / sertifikaat
 • Punte word op ‘n register aangeteken

 

 • Voogonderwyser teken 15 punte aan op ‘n klaslys.                             Leerling ontvang ‘n Brons balkie tydens saalopening
 • Voogonder-wyser oorhandig
 

Leerling word aangemeld vir verdienstelike gedrag vanaf 20 punte.

 • Leerling kwalifseer vir ‘n Silwer balkie / sertifikaat.
 • Punte word op ‘n register aangeteken

 

 • Voogonderwyser teken 20 punte aan op klaslys
 • Leerling ontvang ‘n toekenning tydens saalopening.
 • Voogonder-wyser oorhandig
 • Leerling word aangemeld vir verdienstelike gedrag vanaf 30 punte.
 • Leerling kwalifseer vir ‘n Goue balkie / sertifikaat
 • Punte word op ‘n register aangeteken
 
 

 

 • Voogonderwyser teken 30 punte aan op klaslys
 • Leerling ontvang toekenning tydens  saalopening
 • Skoolhoof oorhandig tydens saalopening
 • Leerling word aangemeld  vir verdienstelike gedrag vanaf 40 punte
 • Sertifikaat van verdienste / prys
 • Punte word op ‘n register aangeteken
 • Voogonderwyser teken 40 punte aan op klaslys
 • Brief van gelukwensing word aan ouers uitgereik
 • Leerling ontvang sertifikaat
 • Skoolhoof oorhandig
 
     

 

 • Leerling moet punte jaarliks verdien
 • Punte word vir die jaar bygehou
 • Leerling verdien weer van vooraf punte vir die jaar
 • Punte word jaarliks gereken
 • Leerlinge wat skoolreëls oortree word gepenaliseer:
 • 1 x Strafklas: verloor 5 punte
 • Onderwyser trek 5 punte af
 • Voogonder-wyser hou totale punte by
     
       

 

 

 

LW:  Verdienstepunte word jaarliks verdien, maar leerlinge behou balkies. Leerlinge verloor 5 verdienstepunte met elke strafklas. Balkies word terug besorg wanneer leerling nie meer daarvoor kwalifiseer nie.

 

AKADEMIESE LAKSHEID  (WITBRIEF)

 

LEERLING SE NAAM EN VAN:

GERAPPORTEER DEUR:

GRAAD EN KLAS:

DATUM:

OORTREDING

Datum

OORTREDING

Datum

Huiswerk nie voltooi nie

 

Onvoorbereid vir mondeling

 

Huiswerk nie gedoen nie

 

Opdrag / taak / projek / PAT is laat

 

Skryf huiswerk af / leen huiswerk uit

 

Opdrag / taak / projek / PAT is afgeskryf

 

Boeke of toerusting nie by die skool nie

 

Opdrag / taak / projek / PAT nie ingehandig nie

 

Boeke nie oorgetrek nie

 

Onvoorbereid vir prakties

 

Toetse / vraestelle nie geteken nie

 

Klaswerk word nie gedoen soos verwag nie

 

OPMERKINGS:

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDTEKENING VAN LEERLING:___________________________________  

 

 

 

 

 

HANDTEKENING VAN ONDERWYSER/HOOF:________________________­­­­­­­­­­­­­­_

 

GEDRAGSKODE EN OPTREDE – AKADEMIE (WITBRIEF)

AANTAL OORTREDINGE

ADMINISTRATIEWE PROSES

KOMMUNIKASIE

OPTREDE

Leerling word aangemeld vir alle akademiese oortredinge, die eerste stap is ‘n mondelinge waarskuwing

 • Let wel: oortreding kan ‘n kombinasie v

 

 

Algemene Vorms:

ONDERNEMING VAN ELKE LEERDER

AANSOEK OM TOELATING

INTERNE GRIEWEPROSEDURE

KEURING EN TOELATING

KLEREDRAG VOORSKRIFTE

LIDMATE VAN ANDER KERKE

ONDERNEMING DEUR OUERS

STRATCOL DEBIETORDER

TOELATINGSBELEID VAN OUERS

VRYWARINGSVORM

VRYWARINGSVORM VIR MEDIESE FONDS